Major
C
0 3 2 0
3 3 2 0
x 3 2 0
8 7 5 5

C#
4 4 3 1
9 8 6 6

D
2 0 0 2
5 5 4 2
2 5 4 7
10 9 7 7

Eb
3 1 1 0

E
4 2 2 1
7 7 6 4
x 7 6 4

F
1 0 3 5
5 3 3 2
8 8 7 5

Gb 6 4 4 6
2 4 4 3
6 4 4 3
2 1 5 6

G
3 2 0 0
x 2 0 0
3 2 5 7
7 5 5 4
x 5 5 4

Ab
4 3 1 1

A
0 4 2 2
5 4 2 2
0 7 7 6
5 4 7 9
5 7 7 6
9 7 7 6

Bb
1 1 0 3
6 5 3 3

B
2 6 4 4 
2 6 1 4
7 6 4 4
________________________________________________________________________
Minor
Cm
3 3 1 0
x 3 1 0
x 6 5 5
8 6 5 5

C#m
4 4 2 1

Dm
1 0 0 2
5 5 3 2
x 5 3 2

Ebm
6 6 4 3
x 6 4 3

Em
0 2 2 0
x 2 2 0
3 2 2 0

Fm
1 3 3 1
4 3 3 1

Gbm
2 4 4 2
5 4 4 2

Gm
3 1 0 0
3 5 5 3
6 5 5 3

Abm
4 2 1 1
4 5 5 4
7 5 5 4

Am
0 0 2 5
5 3 2 2
5 6 6 5
8 7 7 5

Bbm
6 4 3 3

Bm 2 2 0 4
7 5 4 4

________________________________________________________________________
dom 7th
C7
3 1 2 5
6 7 5 5

C#7
4 2 3 6
1 2 6 6
4 4 3 4
4 2 3 1

D7
2 3 0 2
5 3 4 7
5 5 4 5

Eb7
3 4 1 3
6 4 5 8

E7
0 2 0 1
0 5 1 4
0 5 6 4
4 5 2 4

F7
1 3 1 2
5 6 3 5

Gb7
0 4 4 3
2 4 2 3
6 7 4 6

G7
1 2 0 0
3 5 3 4

Ab7
2 3 1 1
4 6 4 5

A7
3 4 2 2
5 7 5 6

Bb7
1 1 0 1
4 5 3 3
4 5 6 3

B7 2 2 1 2
2 0 1 4
5 0 4 4
5 6 4 4
________________________________________________________________________
Minor 7th
Cm7
3 3 1 3
6 6 5 5

C#m7
4 4 2 4
7 7 6 6

Dm7
1 3 0 2
5 5 3 5

Ebm7
2 4 1 3

Em7
0 2 0 0
3 5 2 4

Fm7
1 3 1 1
1 6 6 5

Gbm7
0 4 4 2

Gm7
1 1 0 0

Abm7
2 2 1 1

Am7 0 3 5 2
3 3 2 2

Bbm7
4 4 3 3

Bm7
2 2 0 2
5 5 4 4

________________________________________________________________________
Major 7th
Cmaj7
0 2 5 5
3 2 2 5
7 7 5 5

C#maj7
4 3 3 6

Dmaj7
5 4 4 2
2 4 0 2

Ebmaj7
3 5 1 3
6 5 1 0

Emaj7
0 2 1 1

Fmaj7
0 3 3 2

Gbmaj7
1 4 4 3

Gmaj7
2 2 0 0

Abmaj7
3 3 1 1

Amaj7
4 4 2 2

Bbmaj7
5 5 3 3

Bmaj7
6 6 4 4

________________________________________________________________________
add 9th
C9
0 3 0 0
3 5 2 5

C#9
4 6 3 4

D9
0 5 4 2
2 5 2 2

Eb9
1 1 1 0
3 6 3 3
6 6 3 0

E9
2 2 2 1

F9
3 3 3 2

Gb9
4 4 4 3

G9
5 2 0 0

Ab9 6 3 6 7
6 3 1 1
4 3 1 3

A9
5 4 2 4   
0 4 7 4

Bb9
1 1 0 5
6 5 3 5

B9
2 4 1 4

________________________________________________________________________
4th (add 11th)
C11
0 3 3 0

C#11
1 4 4 1

D11
2 5 5 2

Eb11
3 6 6 3

E11
4 7 7 4

F11
5 8 8 5

Gb11

G11

Ab11

A11

Bb11

B11

________________________________________________________________________
6th
C6
0 0 5 5
3 0 2 5
5 3 2 0

C#6
4 1 3 6
4 4 3 3

D6
2 2 0 2

Eb6
3 3 1 3

E6
4 4 2 4

F6
1 3 0 2

Gb6
2 4 1 3

G6
0 2 0 0
3 5 2 4

Ab6
1 3 1 1
4 6 3 5

A6
0 4 4 2
2 4 2 2
5 7 4 6

Bb6 1 1 0 0
3 5 3 3

B6
2 2 1 1
4 6 4 4

________________________________________________________________________
Minor 6th 
Cm6

3 0 1 5
5 3 1 0

C#m6
6 4 2 1

Dm6
1 2 0 2

Ebm6
2 3 1 3

Em6
3 4 2 4

Fm6
1 3 0 1

Gbm6
2 4 1 2

Gm6
0 1 0 0

Abm6
1 2 1 1

Am6
2 3 2 2

Bbm6
3 4 3 3

Bm6
2 2 0 1
4 5 4 4